Función calculadora, parámetros de Main Curso de Programación Visual Basic

Lección:

Funciones


Ejercicio:

Función calculadora, parámetros de Main 8


Objetivo:

Crear un programa en Visual Basic para calcular una suma, resta, producto o división, analizando los parámetros de la línea de comandos:

calc 5 + 379

(Los parámetros deben ser un número, un signo y otro número; los signos permitidos son + - * x / )


Código:

Imports System
Public Class exercise125
  Private Shared Sub Main()
    Dim operation As Char = Convert.ToChar(args(1))
    Dim number1 As Integer = Convert.ToInt32(args(0))
    Dim number2 As Integer = Convert.ToInt32(args(2))
    Dim result As Integer = 0

    If args.Length <> 3 Then

      Select Case operation
        Case "+"c
          result = number1 + number2
        Case "-"c
          result = number1 - number2
        Case "x"c, "X"c, "*"c
          result = number1 * number2
        Case "/"c
          result = number1 / number2
      End Select

      Console.WriteLine("Result: {0}", result)
    Else
      Console.WriteLine("Error in arguments")
    End If
  End Sub
End Class