Char + for Curso de Programación Visual Basic

Lección:

Tipos de datos básicos


Ejercicio:

Char + for 9


Objetivo:

Crear un programa en Visual Basic para escribir las letras "B" a "N" (mayúsculas), usando "for"


Código:

Imports System
Public Class exercise65
  Public Shared Sub Main()
    For i As Char = "B"c To "N"c
      Console.Write("{0} ", i)
    Next

    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class